تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت خانگی و اداری به همراه DYNAMIC IP

 

یکساله ۱۲۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي سفارش خرید
66.000 8GB سفارش
85.000 15GB  سفارش
151.940 36GB تماس بگیرید
209.736 60GB

تماس بگیرید

 

شش ماهه ۱۲۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

38.500 4GB

سفارش

51.000 10GB

سفارش

77.900 18GB

تماس بگیرید

107.800 30GB

تماس بگیرید

 

سه ماهه ۱۲۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

19.500 2GB

سفارش

28.500 5GB

سفارش

39.600 9GB

تماس بگیرید

54.850 15GB

تماس بگیرید

 

یکساله ۲۵۶Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

78.000 8GB

تماس بگیرید

92.500 15GB

سفارش

 

شش ماهه ۲۵۶Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

41.500 4GB

تماس بگیرید

55.500 10GB

سفارش

 

سه ماهه ۲۵۶Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

22.000 2GB

تماس بگیرید

31.000 5GB

سفارش

 

یکساله ۵۱۲Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

85.500 8GB

تماس بگیرید

106.000 15GB

سفارش

 

شش ماهه ۵۱۲Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

43.500 4GB

تماس بگیرید

63.000 10GB

سفارش

 

سه ماهه ۵۱۲Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

24.500 2GB

تماس بگیرید

35.500 5GB

سفارش

 

یکساله ۱۰۲۴Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

104.000 8GB  
128.000 15GB  
175.059 24GB  
267.532 60GB  

 

شش ماهه ۱۰۲۴Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

57.000 4GB  
71.000 10GB  
89.840 12GB  
137.619 30GB  
197.341 60GB  

 

سه ماهه ۱۰۲۴Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

31.000 2GB  
40.500 5GB  
46.000 6GB  
70.095 15GB  

 

یکساله ۲۰۴۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

125.000 8GB  
149.000 15GB  
209.736 24GB  
325.328 60GB  

 

شش ماهه ۲۰۴۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

78.000 4GB  
91.000 10GB  
107.758 12GB  
167.480 30GB  

 

سه ماهه ۲۰۴۸Kbps

قيمت تومان ترافيك حجمي

سفارش خرید

41.500 2GB  
50.500 5GB  
54.842 6GB  
85.345 15GB